Opinnäytetyö ”Nuorten hyvinvointi joukkueurheilussa”

Sonja Kujanpää ja Anna Lahtinen tekivät Vaasan Ammattikorkeakoululle opinnäytetyön nuorten hyvinvoinnista joukkueurheilussa. Opinnäytetyötä varten tehtiin kysely FC Sport Vaasan ja VPS Junioreiden 2010 ja 2011 syntyneille junioreille.

TIIVISTELMÄ

Tekijät Sonja Kujanpää & Anna Lahtinen

Opinnäytetyön nimi Nuorten hyvinvointi joukkueurheilussa

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten hyvinvointia joukkueurheilussa. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, onko sukupuolten välillä eroja jalkapalloharrastuksen tavoitteellisuudessa ja motivaatiossa. Tutkimukseen osallistui kolme 11-13-vuotiaiden tyttöjen ja poikien jalkapallojoukkuetta. Tämän tutkimustyön tavoitteena oli lisätä valmentajien tietoisuutta joukkueiden hyvinvoinnin tilasta ja millä osa-alueella kyseiset joukkueet tarvitsevat vahvistusta.

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä olivat nuori ja nuoruus, hyvinvointi ja terveys, joukkueur- heilu ja PERMA-teoria. Teoreettisena viitekehyksenä toimi PERMA-teoria ja turvallinen toimintaympäristö. Nuori mieli urheilussa -hanke on ollut tässä työssä yhteistyökumppa- nina. Hankkeessa käytetty PERMA-teorian ulottuvuudet ja turvallinen toimintaympäristö ovat toimineet pohjana kyselylomakkeen laatimisessa. Tutkimus toteutettiin kvantitatii- vista tutkimusmenetelmää käyttäen. Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin joukkueiden harjoitusten yhteydessä paperisella kyselylomakkeella. Tämän tutkimusjoukon kokonaismäärä olisi ollut noin 95 nuorta, mutta kyselyyn vastasi 61. Kyselyyn vastanneista yli puolet oli tyttöjä 67 % (n= 40) ja kolmannes vastaajista poikia 33 % (n=20).

Tämän opinnäytetyön tutkimustuloksia ei lähdetty yleistämään, vaan tarkasteltiin ainoastaan näiden nuorten vastauksia. Nuoret kokivat tämän tutkimuksen mukaan joukkueurheilun ja jalkapallon harrastamisen merkityksellisenä sekä toimintaympäristön turvalliseksi. Tuloksista selvisi, että jalkapallon harrastaminen lisää nuorten kokonaishyvinvointia. Jokaisen joukkueen omat tutkimustulokset annetaan valmentajille, joiden avulla he näkevät mitä ulottuvuutta heidän joukkueessaan tulisi tukea. Joukkuekohtaisia tuloksi ei ole eritelty tähän opinnäytetyöhön.

Julkaisun pysyvä osoite https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060220712